Livsstil og forbrug

Tobaksproducenterne: Afgiftsforhøjelser på cigaretter vil medføre mere ulighed, grænsehandel og illegal handel

Fra 1. januar 2022 bliver det dyrere at være ryger, da afgiften på cigaretter stiger, så gennemsnitsprisen for en pakke bliver 60 kr. Dermed bliver Danmark ét af de lande i Europa med de højeste afgifter på cigaretter.

Når afgifterne på cigaretter stiger betydeligt for anden gang på få år og endnu en gang giver prisen på en pakke cigaretter et nøk opad, vil gennemsnitsprisen udgøre 60 kr. pr. 1. januar 2022.

Det vil øge uligheden og dertil også resultere i mere grænsehandel og illegal handel med cigaretter ifølge brancheforeningen Tobaksproducenterne.

”Øgede tobaksafgifter vil medføre mere illegal handel og grænsehandel. Det ses i flere andre lande, der har høje tobaksafgifter, f.eks. Norge, hvor man sidste år besluttede at sænke afgiften på snus, der er nordmændenes foretrukne tobaksprodukt, netop på grund af den massive grænsehandel”, siger Tine Marie Andersen, direktør for Tobaksproducenterne, og fortsætter:

”I danskernes foretrukne grænsehandelsdestinationer, Sverige og Tyskland, er priserne på cigaretter nu lavere end i Danmark, og Skatteministeriet har for nylig vurderet, at grænsehandlen med cigaretter vil udgøre 1,1 mia. styk som følge af afgiftsstigningerne[1]. Det vil betyde tab af danske arbejdspladser og færre afgiftsindtægter til staten.”

Skatteministeriet henviser til, at COVID-19 og dertilhørende grænselukninger, rejserestriktioner og færre udenlandsrejser har medført, at grænsehandlen i både 2020 og 2021 har været og vil være påvirket af pandemien[2].

Tobaksproducenterne har dog en forventning om, at markedet og tendenserne vil normalisere sig på den anden side af pandemien.

Færre danskere ryger – og det gjorde de også før seneste afgiftsstigning

Andelen af rygere i Danmark falder, og den udvikling fandt også sted, før danske rygere blev mødt af udstillingsforbud, standardiserede indpakninger og højere afgifter.

Den årlige undersøgelse ”Danskernes Rygevaner 2019”[3] viste, at en del af danskerne stoppede med at ryge, før et politisk flertal hævede afgiften i april 2020. Undersøgelsen viste et fald fra 23 % daglige og lejlighedsvis rygere i 2018[4] til 20 % i 2019.

Den seneste undersøgelse fra Røgfri Fremtid[5] viser, at andelen af 18-19-årige, der ryger dagligt, er halveret fra 12 % i 2017 til 6 % i 2020[6].

For aldersgruppen 14-17 år røg 3 % dagligt og 3 % ugentligt i 2017. I 2020 er tallene henholdsvis 2 % (dagligt) og 1 % (ugentligt).

”Når vi ser på dem under 18 år – børn og unge – så er vi nået langt i forhold til at forebygge og reducere rygning. Generelt, så begyndte danskerne at lægge cigaretten på hylden før, at vi fik de seneste, hårde tiltag på tobaksområdet, herunder højere afgifter, standardiserede indpakninger og udstillingsforbud”, siger Tine Marie Andersen og supplerer: ”Det tyder på, at danskerne er blevet mere sundhedsbevidste, og at oplysningsindsatser virker.”

Mere ulighed og illegal handel

Øgede tobaksafgifter har øget den økonomiske ulighed, eftersom det oftest er lavindkomstgrupper, der køber cigaretter. Ifølge Skatteministeriets egen rapport ”Skatteøkonomisk Redegørelse 2021”[7] vil en hypotetisk nedsættelse af tobaksafgiften på 5 mia. kr. medføre den største ækvivalente reduktion af indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten.

”Hæver du prisen på cigaretter yderligere – f.eks. til 90 kr., som sundhedsorganisationerne ønsker det – så vil det betyde, at den enlige kontanthjælpsmodtager vil betale 9,2 % af sin indkomst til rygning, hvorimod direktørfamilien vil betale 1,9 %[8]. Man kan ikke komme uden om, at høje tobaksafgifter rammer skævt,” siger Tine Marie Andersen.

Derudover viser beregninger fra Skatteministeriet, at høje tobaksafgifter er en underskudsforretning for den danske statskasse, som pga. bl.a. øget grænsehandel vil miste milliarder i statsprovenu, hvis afgifterne på cigaretter bliver ved med at stige[9].

I forbindelse med de nylige afgiftsstigninger på cigaretter forventer Tobaksproducenterne, at den illegale handel stiger yderligere, hvilket vil medføre flere kopicigaretter på markedet til langt under markedsprisen og med et ukendt indhold.

”Lukkede grænser grundet COVID-19 har også gjort det sværere for cigaretsmuglere at få deres varer frem, men tidligere undersøgelser har vist, at det illegale marked for cigaretter stiger i Danmark. Salget sker bl.a. via digitale platforme og sociale medier, hvor det er nemt at komme i kontakt med rygere, herunder også børn og unge”, siger Tine Marie Andersen og fortsætter:

”En cigaret bliver ikke mindre usund af, at den er produceret under uhygiejniske forhold med et ukendt indhold på en illegal fabrik eller købt i Tyskland, Sverige eller via sociale medier.”

Derudover blev det i 2021 åbenlyst og offentlig kendt, at storskalaproduktion af illegale cigaretter nu også er rykket indenfor Danmarks grænser, da politiet slog til mod en illegal cigaretfabrik i Vamdrup, hvor 11 millioner illegale cigaretter i første omgang blev beslaglagt[10].

Bagmanden blev senere dømt for at fremstille 41 millioner cigaretter på fabrikken og idømt udvisning af Danmark samt en bøde på 71 millioner kr. svarende til de afgifter, som staten var gået glip af[11].

Fakta om tobaksafgiften

Med finansloven for 2020 blev det vedtaget at hæve tobaksafgiften, herunder afgiften for cigaretter pr. 1. april 2020, således at en pakke cigaretter (20 styks) gik fra en gennemsnitspris på ca. 41 kr. til en gennemsnitspris på 55 kr. Fra 1. januar øges afgiften igen, så gennemsnitsprisen forventes at udgøre 60 kr.

Detailhandlen har indtil 31. marts 2022 til at få solgt ud af cigaretpakker med gamle afgiftssatser.

I 2021 udgjorde afgiftssatsen for cigaretter 173,79 øre/stk. + 1 pct. af detailprisen. I 2022 vil afgiftssatsen udgøre 193,54 øre/stk. + 1 pct.af detailprisen[12].

Kildehenvisninger

Kommentarer